PRIVACY EN BEVEILIGINGSBELEID
Dit privacy en beveiligingsbeleid (“Privacy beleid”) is van toepassing op de verwerking van al uw persoonsgegevens die op de Website worden verzameld door Cartney Zeist, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar onderaannemers. In dit Privacy beleid verwijzen “wij”, “onze” en “ons” naar Cartney Zeist, en verwijst “u” naar de gebruiker van de Website.
Als u onze Website bezoekt, verkrijgen wij persoonsgegevens die u bewust aan ons bekendmaakt. Wij vragen om gegevens indien u aankopen doet, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, creditcardgegevens (“Persoonsgegevens”), wanneer u informatie opvraagt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, om uw online-account aan te maken of wanneer u gebruikmaakt van een andere dienst van de Website. In dat geval gebruiken wij die Persoonsgegevens om een gebruikersprofiel aan ta maken. In dit kader kunnen wij de gegevens die u ons online verstrekt, combineren met andere gegevens uit de bronnen van Cartney Zeist, transacties en berichten die worden verzameld of verwerkt door een Cartney Zeist en bevoegde onderaannemers. Ten slotte kunnen wij, als u een openbaar bericht plaatst over Cartney Zeist of rechtstreeks met ons communiceert op een sociale media-website, de in die berichten of in uw openbare profiel vervatte gegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van de behandeling van uw eventuele vragen aan de klantenservice en om de publieke opinie over Cartney Zeist bij te houden en te beïnvloeden.
De persoons en niet persoonlijke gegevens die wij ontvangen als u de Website bezoekt, worden vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons in dat verband strikt aan de geldende nationale beschermingswetgeving. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan dat u instemt met het Privacy en Beveiligingsbeleid van de Website, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

1. UW PRIVACY
Wij kunnen uw persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) verzamelen, verwerken en gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van eventueel tussen u en ons gesloten overeenkomsten (zoals bestellingen voor producten) na te komen, om u informatie te verstrekken, en om u onze Nieuwsbrief te sturen. Cartney Zeist is de voor de verwerking van uw Persoonsgegevens verantwoordelijke. Als u ingelogd bent en u formulieren invult of uw gegevens op de Cartney Zeist-site bekijkt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (http via SSL, of wel HTTPS genoemd). De gegevens die u invoert, worden automatisch versleuteld alvorens te worden verzonden. Alle gegevens en informatie die wij ontvangen, worden beschermd, worden geregistreerd in onze centrale databank, en zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde medewerkers en onderaannemers. Wij verzamelen niet automatisch Persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor toestemming verleent. Zo kunnen wij u als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, vragen om uw e-mailadres, of kunnen wij als u een artikel uit de online-winkel koopt, vragen om uw naam, postadres en e-mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligt tegen mogelijk misbruik bewaard, en zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden.

2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA
a) Indien u daarmee hebt ingestemd door het desbetreffende vakje aan te vinken alvorens uw registratie op de Website in te dienen, worden uw Persoonsgegevens door ons verwerkt om u informatie te kunnen sturen over Cartney Zeist, om u per e-mail informatie te kunnen sturen over Cartney Zeist, en om u het laatste nieuws te kunnen sturen over acties en producten. Wij houden u graag op de hoogte van onze nieuwste producten, evenementen, speciale aanbiedingen en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen Tommy Hilfiger. Dit doen we door middel van ‘Newsletters’. Daartoe verwerken wij uw naam, e-mailadres en een overzicht van de nieuwsbrieven die wij u reeds hebben toegezonden. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als u informatie van ons wilt ontvangen. Indien u die e-mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden door contact op te nemen met ons of door gebruik te maken van de afmeldoptie die in elk van ons afkomstige e-mailbericht is opgenomen.
b) Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het technisch functioneel beheer van de Website. Als u onze Website bezoekt, verwerken onze Websitebeheerders technische gegevens die zijn verbonden aan het gebruik van de Website, om ons in staat te stellen de functionaliteiten van de Website aan te bieden. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Zodoende zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website snel en eenvoudig kunt (blijven) vinden. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en e duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
c) Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
d) Andere doeleinden omvatten onder meer:
- managementinformatie en statistische gegevens genereren;
- als u deelneemt aan onze prijsvragen, evenementen, wedstrijden en/of acties, die prijsvragen, evenementen, wedstrijden en/of acties te kunnen organiseren, om de winnaars bekend te kunnen maken en de respons op prijsvragen, evenementen, wedstrijden en/of acties te kunnen meten;
- voldoen aan wettelijke verplichten;
- het lidmaatschap beheren;
- content die u plaatst, aan u te kunnen toeschrijven;
- betalingen verwerken;
- fraude en misbruik voorkomen en stoppen;
- voor boekhouddoeleinden;
- het forum beheren;
- voor toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen voor ons gebouw en terrein;
- enz.

3. WIE HEEFT INZAGE IN UW GEGEVENS?
Cartney Zeist maakt gebruik van derden voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals Website-hosting. Voor zover deze derden inzage hebben in Persoonsgegevens om die verwerkingsactiviteiten te kunnen uitvoeren hebben we de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn, worden uw Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.
Cartney Zeist organiseert incidenteel prijsvragen, acties of kansspelen in samenwerking met derden. In dat geval wordt dat duidelijk op de Website vermeld. Indien u deelneemt aan dergelijke prijsvragen, evenementen of kansspelen worden uw Persoonsgegevens (voor zover noodzakelijk) aan die derden ter beschikking gesteld.

4. DERDEN
Derden kunnen via onze Website informatie ontvangen of verzamelen. Deze derden zijn contractueel gebonden jegens Cartney Zeist om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit privacy en beveiligingsbeleid. Wij houden ons niet bezig met de verkoop van Persoonsgegevens van onze klanten aan derden voor marketingdoeleinden. Het kan echter voorkomen dat wij op de in dit Privacy beleid beschreven wijze informatie uitwisselen met bepaalde derden waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald. Er zijn nog andere beperkte omstandigheden waarin wij Persoonsgegevens uitwisselen. Zo kunnen wij van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van derden om ons te helpen het gebruik van onze Website te analyseren. Zonder uw toestemming is het deze derden niet toegestaan u informatie over producten en diensten van andere ondernemingen te sturen. Bepaalde derden beheren de content van pagina’s op de Website. Deze derden delen onze inzet voor de bescherming van uw privacy. Ook kunnen wij in bijzondere gevallen Persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan verzoeken van justitie en overheidsinstanties, ten behoeve van de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Website en andere overeenkomsten, en ter bescherming van klanten en anderen. Wij kunnen dit doen als wij ter goeder trouw van mening zijn dat de bekendmaking van deze informatie anderszins noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de identiteit te achterhalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te nemen tegen een persoon die schade toebrengt aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van onze onderneming, een andere gebruiker of iemand anders die daardoor nadeel zou kunnen lijden. Wij kunnen Persoonsgegevens overdragen aan een aan ons gelieerde onderneming of een derde in het kader van een overdracht van bedrijfsmiddelen.

5. LOGBESTANDEN
Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald, en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP)adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina’s die u door leiden of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum/tijdsstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie, waarmee de identiteit van gebruikers niet kan worden achterhaald, om trends te analyseren, om de site te beheren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald.

6. SOCIALE PLATFORMS
Wij maken u erop attent dat, indien u voor die optie kiest, uw activiteit op onze Website ook ter beschikking wordt gesteld aan sociale platforms, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest, enz. Indien u ervoor kiest onze Website te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, worden uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Cartney Zeist) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter, afhankelijk van uw accountinstellingen. Op het gebruik van die sociale media-websites zijn uitsluitend de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacy-beleid) van de desbetreffende sociale media-website van toepassing. Cartney Zeist is niet verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens of het privacy beleid van die sociale media-websites. Derhalve zijn ‘Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden’ en dit privacy en beveiligingsbeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op de Website vindt u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens via deze websites. Derhalve zijn ‘Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden’ en dit privacy en beveiligingsbeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

8. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de Website onderhoudt passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de Persoonsgegevens die u op deze Website verstrekt, tegen ongewilde, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, teloorgang, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruikmaking en andere onrechtmatige vormen van verwerking. Daartoe maakt Cartney Zeist gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, alsmede fysieke beveiliging van de locaties waar de gegevens worden opgeslagen.
9. MINDERJARIGEN DIE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN
Personen jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend Persoonsgegevens verstrekken aan Cartney Zeist met toestemming van een van hun ouders of verzorgers die dit privacy en beveiligingsbeleid heeft doorgelezen.

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY EN BEVEILIGINGSBELEID
Dit privacy en beveiligingsbeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd: gebruikers van de Website wordt geadviseerd dit beleid regelmatig door te nemen op mogelijke wijzigingen. Dit beleid is laatstelijk gewijzigd in december 2017.

11. CONTACT – RECHT OP INZAGE EN VERBETERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres, telefoonnummer of e-mailadres. Voort zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle persoonlijke informatie, die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e-mailadres in ons bestand voor de bijbehorende bezoekersnaam.

Onze contactgegevens luiden:
Cartney Zeist
Slotlaan 218-220
3701 GV ZEIST
Nederland
Telefoon: 030 697 49 62*,
Maandag tussen 13:00 en 17:00 uur, Dinsdag – Zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur, *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)
E-mailadres: info@cartney.nl

Product toegevoegd aan verlanglijst